• Forside
  • Aktuelt
  • Informasjon til foresatte og ungdom om ungdataundersøkelsen

Informasjon til foresatte og ungdom om ungdataundersøkelsen

Informasjon til foresatte og ungdom om ungdataundersøkelsen

I 2019 gjennomføres ungdataundersøkelsen i Rogaland blant elever i videregående skole. For å gi et godt bilde av situasjonen i Rogaland, er det viktig at så mange som mulig deltar.

FORMÅL MED UNDERSØKELSEN

•             Gi ungdommer som går på videregående skole i Rogaland mulighet til å fortelle lokale politikere og myndigheter om hvordan det er å vokse opp i sitt lokalmiljø.

•             Skaffe ny kunnskap om ungdoms oppvekstsvilkår til bruk i kommunens og fylkets arbeid med denne aldersgruppen.

•             Gi mulighet for sammenligning med andre fylker og nasjonale tall, og bidra til forskning.

HVORDAN GJENNOMFØRES UNGDATA?

•             Det er satt av én skoletime til å svare på undersøkelsen.

•             Undersøkelsen gjennomføres elektronisk ved at man logger seg inn på Ungdatas svarside med en tilfeldig engangskode.

HVA SPØR VI OM I UNGDATA?

•             Forhold til skole, venner og foreldre

•             Fritid og fritidsaktiviteter

•             Helse, trivsel og livskvalitet

•             Mobbing

•             Seksualitet

•             Regelbrudd, vold, rusmiddelbruk og selvskading

•             Foreldres utdanningsnivå, økonomiske situasjon, landbakgrunn og bosituasjon

Du kan få tilsendt spørreskjemaet i sin helhet ved å kontakte Kompetansesenter rus - region vest Stavanger (KoRus - Vest Stavanger).

STED OG TIDSPUNKT FOR GJENNOMFØRING

Undersøkelsen gjennomføres på skolen i løpet av uke 10 til 13.

DET ER FRIVILLIG Å DELTA

•             Undersøkelsen er frivillig.

•             De som svarer kan hoppe over spørsmål de ikke ønsker svare på, og kan slutte å svare underveis dersom de ønsker det.

•             Foresatte med barn under 18 år kan reservere sitt barn fra å delta ved å gi beskjed til kontaktlærer/skolen.

PERSONVERN

•             Deltakernes besvarelser vil bli behandlet fortrolig. Kun forskere og rådgivere i prosjektet og firmaet som registrerer besvarelsene vil få tilgang til svarene.

•             Ingen som har svart vil gjenkjennes når resultater fra undersøkelsen publiseres.

•             Forskningsdata som inneholder mulige indirekte personopplysninger vil bli oppbevart på et sikkert område fram til utgangen av 2023. Etter det vil alle opplysninger bli anonymisert.

•             Ungdataundersøkelsen er godkjent av personvernombudet ved OsloMet (personverombudet@oslomet.no).

•             Datasettet vil ikke inneholde noen direkte personopplysninger, derfor er det heller ikke mulig å få deltakerens data rettet eller slettet i etterkant av undersøkelsen.

•             NOVA behandler opplysningene basert på samtykke til de som deltar.

ANSVARLIG FOR UNDERSØKELSEN

Undersøkelsen gjennomføres av Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet – storbyuniversitetet og KoRus - Vest Stavanger, på oppdrag fra Rogaland fylkeskommune.

KONTAKTINFORMASJON

Kontaktperson i fylkeskommunen: Seniorrådgiver Elin Svensen tlf: 975 81 145, e-post: elin.svensen@rogfk.no. Kontaktperson ved KoRus: Rådgiver Sven Gustafsson tlf: 942 05 590, e-post: gussve@rogaland-asenter.no.

Del denne artikkelen på: