Elevrådet

Tillitsvalgte i hver klasse blir valgt ved begynnelsen av skoleåret. Tillitseleven skal representere klassen og må møte på elevrådsmøter og andre møter som elevrådstyret kaller inn til.

Tillitsvalgte og kontaktlærere innkalles til et felles informasjonsmøte i begynnelsen av skoleåret.

Møter i regi av elevrådet

Det blir kalt inn til elevrådsmøte og avdelingselevråd etter fast plan. Elevrådstyret holder styremøte regelmessig. Ved behov kan det kalles inn til ekstraordinært elevrådsmøte eller styremøte.

Elevrådskurs og temadager

Elevrådets viktigste styringsdokument er opplæringsloven kapittel § 9a. Alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett på et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring.

Representanter fra elevrådet deltar i Skolemiljøutvalget.

Det blir arrangert kurs for tillitselever i oppstarten av hver termin i skoleåret. Her lærer tillitsvalgte å drive elevrådsarbeid. Tillitsvalgte øver på trygghetsfremmede aktiviteter og forebyggende konfliktarbeid de kan bruke i klassene.

I løpet av skoleåret har elevrådet ansvar for kulturelle innslag på fellessamlinger. De arrangerer audition, hjelper til med arrangementer fra den kulturelle skolesekken og jobber aktivt for et godt og trygt skolemiljø. Elevrådet prøver å få til en til to temadager pr. år. Målet med disse dagene er en god skolehverdag for alle. Elevrådet er også aktive i skolens solidaritetsprosjekt.

Styret

Styret er satt sammen av tillitsvalgte med en representanter fra ulike avdelinger. Ledervervet velges av hele elevrådet.

Samarbeidspartnere

Jåttå vgs er medlem av Elevorganisasjonen som holder kurs og støtter elevrådet med EO-fondsmidler til ulike aktiviteter.

Representanter fra elevrådet deltar i ungdommens bystyre. 

Kontaktperson