Spesialundervisning i liten gruppe H

Spesialundervisning i liten gruppe H - organiseringsform Hverdagslivstrening, er rettet mot elever med omfattende hjelpebehov og har fokus på at eleven skal bli mest mulig selvhjulpen.

Overordnet mål for opplæringen er økt livskvalitet i bosituasjon, arbeids-, dagtilbud og fritid. For noen elever tar opplæringen sikte på å gi livskvalitet her og nå, med fokus på eleven sin deltakelse og opplevelse i situasjonen. For andre elever er et sentralt mål å bli forberedt for framtidig dagtilbud og bosituasjon. Eleven skal i størst mulig grad kunne påvirke sin hverdag og ta egne valg.

Overordnet mål for opplæringen er økt livskvalitet, og det er utarbeidet en egen læreplan som benyttes.

Opplæringen organiseres i klasser med 4-5 elever i hver. Klassene er bemannet med pedagoger, miljøterapeuter, miljøarbeidere, fysioterapeut og musikkterapeut. Det jobbes 1:1, men også sammen med andre elever.

Arbeidsmåter

Personalet jobber i team rundt eleven. Opplegget er målrettet og tilpasset den enkelte elev. Utgangspunktet for vurderingen er målene i IOP. Vurdering gjøres muntlig og skriftlig. Pedagogisk rapport utarbeides ved skoleslutt.

Daglig kontakt med foreldre gjøres via mail, telefon og kontaktbøker. Foreldremøte arrangeres på høsten. Foreldresamtaler avholdes ved behov. Skolen samarbeidet med SFO/SFA, avlastningsbolig, deltar i ansvarsgruppe og følger opp og veileder eleven på arbeidsplass.

Hverdagsliv
Hverdagsliv2
Del denne artikkelen på:
Kontaktperson